คณะกรรมการประจำสาขาวิชาคณะกรรมการประจำสาขาวิชา          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์      ประธานคณะกรรมการ
          2. อาจารย์วัฒน์                 พลอยศรี                 กรรมการ
          3. อาจารย์ไกรพ                 เจริญโสภา              กรรมการ
          4. อาจารย์อพิณญา          มุ่งอ้อมกลาง           กรรมการ