คณะกรรมการประจำสาขาวิชาคณะกรรมการประจำสาขาวิชา          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์   ประธานคณะกรรมการ
          2. อาจารย์วัฒน์       พลอยศรี                กรรมการ
          3. อาจารย์ไกรพ      เจริญโสภา              กรรมการ
          4. อาจารย์อพิณญา  มุ่งอ้อมกลาง            กรรมการ

          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์